Ален Мак Мед

Очаквайте скоро новия ни уебсайт

„АЛЕН МАК МЕД” ЕООД, в качеството си на изпълнител, съгласно Договор №Д22000621ВН с Община Варна по Проект № BG05M9OP001-2.090-0013-C01 „Разкриване и предоставяне на интегрираните здравно-социални услуги „Център за грижа за лица с различни форми на деменция“ и „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“ на територията на община Варна“ по процедура BG05M9OP001-2.090 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, предоставя интегрирана здравно-социална услуга „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“на територията на община Варна“.

Здравно -социална услуга за дългосрочна грижа в общността, включва:

 • Предоставяне на дневна грижа за лица с различни форми на деменция, насочени към осигуряване на подкрепа в специализирана среда, индивидуално или групово, в рамките на не по-малко от 4 часа дневно и посрещане на ежедневните потребности на потребителите, в зависимост от индивидуалната оценка на потребностите и индивидуалният план за подкрепа на всеки от тях;
 • Предоставяне на почасови услуги, консултиране, информиране и психологическа подкрепа на лица с различни форми на деменция, осигуряване на терапевтична помощ и рехабилитация, според индивидуалните потребности, на място, в Дневния център или дома;
 • На близките, полагащи грижи в домашна среда за лицата от целевата група, ще бъдат предоставяни услуги по информиране, консултиране и психологическа подкрепа, според индивидуалните потребности;
 • Предоставяне на мобилни услугиконсултиране, информиране и подкрепа на лица с различни форми на деменция, както и други дейности, за чието осъществяване не е необходима специализирана среда за постигане на целите на услугата;
 • Хранене, с доставка на готова храна, включително по диети, в зависимост от времетраенето на услугата:

- за целодневна грижа – 1 обедно и 2 неосновни хранения (предиобедна и следобедна закуска);

- при полудневна грижа – в зависимост от времетраенето на услугата.

Капацитета на услугата е  40 потребители с адрес -  гр. Варна, Район „Младост“, ул. „Петко Стайнов“ №7;

Допустими целеви групи:

 1. Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
 2. Хора с увреждания и техните семейства;
 3. Възрастни, включително с увреждания, настанени в специализирани институции и техните семейства.

 Предоставянето на социалната услуга ще се извършва въз основа на:

 • Индивидуална оценка на потребностите;
 • Индивидуален план за;
 • Сключен договор за ползване на услугата.

Този документ е създаден в рамките Проект BG05M9OP001-2.090-0013-C01 „Разкриване и предоставяне на интегрираните здравно-социални услуги „Център за грижа за лица с различни форми на деменция“ и Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“ на територията на община Варна“, процедура BG05M9OP001-2.090 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020“.Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Варна и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРЧР 2014-2020.